BTS Cypher PT.2: Triptych (исполнитель: 방탄소년단 (Bulletproof Boy Scouts))

Нугу ттэмунэ Джэихоп ттэмунэ
Нугу ттэмунэ Рэпмон ттэмунэ
Тащи нугу ттэмунэ Щюга ттэмунэ
Модын сытаильгва хырымын
Та бантан ттэмунэ

Ищибильсэги халлюрыль иккыль эдырэ тто щиджактвэн нори
Урин ильгоп мари ныктэ хамсониран яндырыль мори
Чигымбуто поинын коджан нан рэптыль кёнин
Хэгаджи урин кесок чингёк питы виэ коин
Бантан ссаипо right here ссаико right here
Ринэ нуга иткон урин та игё rap fighter right here
Нан hiё нон byeё пуллан таио урин таллё
Fire hot choir тэджунгаё чабыль ссаиё
Нэ рэп кодэхан ттоктэ ни квиэдага тэноко bug that
Ёктэро кёкэджин уриманэ покэн кин маль пирё опщи рэбыро сольмёнхэ
BTS follow the leader чигымбуто goхэ
What

Нан рэп ваипо ванджон ссаико нэга таисорамён имма 
Нан таисы та иссо ссаипо нига niceмён имма нан nicer
Нига пыраидымён имма нан кыраисылло that mean imma priceless
Нидыри мвондэ нэ рэбэ нидырэ щиккёныро чомсурыль мэгё rapper
Ёгин ВонПисы нан хинсуём нонэн кынян кинсуём
Хан мадиро мэгиё bucket хихихаха ттвиттвиппанппан 
Щисок самбэк нага джольчатанмаэ джольча пальбассыан кариго ссакта чаба тумсытон knock knock knock out
Fire in the hole beat BING BING POW POW
Нон ульмё чаджагаджи нинэ аппа щищигаккак рэп минччадырэ
Могыль чвэёонын нэ voice PCпан магам угин вангук
Нанын кин нонын том ччак ссибо самкё нон побылькком
Ттвинын ном виэ нанын ном виэ танын ном
Кыге ная beat пибода наппын ном
Нан коллэчором нольгиман хэ гатко нон таым 
Ни комагыль ччиджо танбонэ boom boom boom
Игон нэ сэбёгэ джоджу анмон покэн ёнсвэсарин кандо doom doom doom
Нон чингу омнын каток поль иль опсо польссо джирённи
Миан хваджанщиль опсо нэга чигым миннёнэ mic ноко иросо
Нон кынян чон хэ вэняамён нон щиль опсо
Нан ноль мильчёнэ нига ному щиросо
Нанын паныджиль чом чарэ щиль чонэ
На чигым ырырондэ но джом виомэ нон кынян ён хэ 
Марэтчана щиль опсо ханылло оллага оллага ччиджоджё bucket 
Чусок нан ноль иджоссо нае моксори
Нае хэгэмони ильбуто щипккаджи ссак та нэга кивоссо
На он сэсаныль нэ хё виэ оллёда ночи кын дэсо нора
I ain't spittin low sh On the CD аним TV you can see me envy me it's a pity gee gee 
Beat I'mma monster I rap with a prospect yeah I rap with a mindset 
I'm a suspect Sucka where yo rhymes at where you lines at
I'm da king I'm the god so where ma emperors at
I parachute on my Neverland
I'mma peter pan so this will never end 
You know when I ride on my you sit first class and satisfy and I keep giggling 
Keep gigglin keep jigglin bring yo booking mic beat 
Ханпан путоболлэ чабущимгва исанан щиннёмппунин 
Щинбён голлин хёндырын пальмадимён хэболлэ
Ныльгын эболлэ то то то торо и beat чульке
Хан бон хэбва по по поро
Чидыра нэбина чом чараго ттодыро
Нинэн рэп мотаге хэя твэ побыро

Нугу ттэмунэ Джэихоп ттэмунэ
Нугу ттэмунэ Рэпмон ттэмунэ
Тащи нугу ттэмунэ Щюга ттэмунэ
Ури сэщи моёсо 
Сэ щидэрыль вэчё Джэихоп ттэмунэ
Нугу ттэмунэ Рэпмон ттэмунэ
Тащи нугу ттэмунэ Щюга ттэмунэ
И beat виэ таым таджага рэбыль хэ

Нэ домиэн dopeman [bad word] 
Маикыро ёрот хоннэтчи онэнын чоксвэ гато 
Нэ чвэмёнын хёро покэн щинанщими кадыкан тогэ
Нон тэсэнбуто гомна мотэ и биты виэсо омсаль пуримён
Нон кынян чотвээ хипхап ккондэдыль могэ химдыро 
Кан гот чом посэ нига джихаэсо ноль ттэ 
BTS чисанэсо нонэ памсэ чам поджилло чан ное пихэ 
I'm workerholic shopperholic ни fen пода манын pen 
Квасоби хамё all in чамён goal in goal in i'm ballin 
Ни рэп тыримён то ссоллим ни ёчиндо холлинын 
Нэ моксорин чом кколлим чагопщиль нэ норитого 
Патынонын пэн чони ховига кволлиин чуль анын 
Ноин соки маикырыль нэрё нокиль
Нэга хэрамён нонын таль нэга ттыль ттэмён чиникка 
Хипхап чинпуммёнпум сэккидыра гопум виэсо нэрёва
Я и кэгуджэнидыра кэгуджин ни рэбын кынян щинсэ тарён
Нига кидарёон щиган щвида орём нига кара хаваи чибэ карём 
Нэга одиккаджи кана бвара ссогын ппуриль ссак та кара
Опо моду ханпан есанаджи мотан паран
Норёк опщи хантанман хэдэм
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Ovsanna  Beonse-  Flattershy  Ummon telba  Seemon  Веремейчик 
О чем песня
방탄소년단 (Bulletproof Boy Scouts) - BTS Cypher PT.2: Triptych?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен