"Ээҗин зальврлһн" Хатуһа Сенән Сүкән шүлгәр, Маанин магталын айсар (исполнитель: Эрвена Оргаева Орһан Эрвң)

Ээҗин зальврлһн
Үгнь: Хатуһа Сенән Сүкә/ на стихи Хатуева Николая Сеняевича, на мотив Маанин магтала

Дүүвр сәәхн җилмүд
Дөрлдәд, дөглцәд давцхав.
Үлдсн насан эдләд,
Үрн – садан дөңнәв.

Давтвр:
Ом мани пад ме хум/4д.

Альвн ачнр – зеенрән
Альхн деерән өскнәв.
Уха, тома зааҗ,
Уңгинь батлҗ сурһнав.

Давтвр:

Ачнрм олн болтха,
Аавиннь нер дуудултха.
Арслңгин чидлтә болтха,
Атхсан бичә тәвтхә

Давтвр:
Ээҗдән эңкр зеенрән
Элкндән шахҗ таалнав.
Наһц -  аавнь йөрәтхә,
Наснь ут болтха!

Давтвр:

Ааав – ээҗнь зальврҗ
Ачнр – зеенрәрнь байрлтха.
Көл -  һаран амраҗ,
Көлсән арчад суутха.

Давтвр:

Теңгр - Бурхд хәәрлҗ,
Тегш өсәд бостха.
Эврә – күүнә гилго
Эрүл – менд йовтха.

Давтвр:
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Lovumba Daddy Yankee  Tokyo Police Club  Love parade buck-tick  Одинокий дождь  А на часах по  Belive 
О чем песня
Эрвена Оргаева Орһан Эрвң - "Ээҗин зальврлһн" Хатуһа Сенән Сүкән шүлгәр, Маанин магталын айсар?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен