Dear you (исполнитель: сейю Франа(он поет шикарно *-*))

hodo wo unde dai jono kore ga hibiku
Shino kora [bad word] ibori wo iwata tsu
riga ka unde gai ji ire un do yuu
Mii rini atta e nare tatta nashi basho
Uri nai [bad word] na sareta [bad word] no go shi wo
Kauri na wo su deni chikara haha [bad word] Nii matta ra no kawari de [bad word] Minna san wa mi wo mitte ma [bad word] Kono a ra soi ni maku ga orita ra
dzen bu nakata koto [bad word] Sore wa tsumori mi ga koko ni itta
koto mo ki [bad word] de koto des ga.

Moko sareta shika mune [bad word] fue kurai taio
Itsumademo u basho ni de [bad word] unda no wo
Tsuna wo ni un demo toki itte nante age wa zenbu
Iga kochi ga iri da kiri itte age wa sen.

Dao un shii koka mada itte geun da nou rashi to haho noro un de
Tsu ite iko [bad word] wo no kosu to sashi suna biri wa doku zetsu ga [bad word] Nama iki da ko wo hai ge wo nandemo i ze su
Mii inde sonde zai wo bou e te teku da sai
Uu jini kono a naza i ni mabu ga ari te wo
Hoho ni ire rou mina i ga oshii desu.
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Называй меня зайкой  Просто ты одна просто я один  Atl туман  Ждут ждут поезда  Ангел хранитель твой  Ты любила тогда 
О чем песня
сейю Франа(он поет шикарно *-*) - Dear you?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен