АМАР МЭНДЭ (исполнитель: ЗОРИГТО И НОННА ТОГОЧИЕВЫ)

Амар мэндэ, нютагни!
I. Холын холо! Холын холо газарта
Ходол шамай һанан ябаалби
Һаруул сэлмэгхэн наһанайм
Нангин шүтөөн нютагни

Аян замай агтын жолоо баридаг
Аяг зүлгы арад зоноймни
Ая гангын хангалтай
Алтан улгы нютагни

Дабталга:
Амар мэндээ! Амар мэндээ нютагни
Аяар холын замаар шамдаа ерээб
Ажабайдал арюухан даа
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа

II. Замай заяан зула мэтээр бадардаг
Зулгы харгы зурын харагдаа
Сэлгеэ арюухан наһанайм
Сэнтэй һайхан нютагни

Дабталга:
Амар мэндээ! Амар мэнэдээ нютагни
Аяар холын замаар шамдаа ерээб
Ажабайдал арюухан даа
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
New Years Day Razor  New Years Day Saying Goodbye  Le Vibrazioni Dedicato a te  Le Vibrazioni Vieni Da Me  Sweat Like Keith  Le Vibrazioni Guardami E Costringimi  Роза мимоза 
О чем песня
ЗОРИГТО И НОННА ТОГОЧИЕВЫ - АМАР МЭНДЭ?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен