Нэгэ-Нэгэ (Produced by LG) (исполнитель: Хатхур Зу)

1 Сонг:
шээгэ баага унта ондо юумэ байхкуйлда
Сайхан ута доцом гута сухлэм гаргаад ава
Минии хува Цырэн хирэд хуны шагаа хая
бацгад захад хэлэ зальдят айгад гайхад байга

суугад машинда цайны газарт ороод
Цайга чихэж чихэж цадхалан болоодь
спортзалас гарад тарад баса суглад
явадь урагша ото негээд шээгэд баагад

Хубууд сухла гаргажерээд байгты урагшаты
орто хатуу насты... хатуу бутуу доторты
Юу юу юу бля нахуй чи нээгур хэлхы уды
Халуун хувууд уурты удаан хоролцэкуй

Шаахатаас ерсэн хува хара золиг байна
Архяа чихэд, бульдго мажаад, тамхяр амисхална
Бэинь тохигор бутарчха нэгэ шаатьхэд
Тэгээд олон угэты амандынь бу хи талха
Зальбаржегад бурханда байже ходо хуцу 
Хату буту броня болод ява галзу ялзу

Припев:
Нэгэ харыи татье – нэгэ нэгэ
Нэгэ харыи уе – нэгэ нэгэ

2 Дзе
Архидаhа залда басгаднэ нихуялдэ
Нислел хотор олон явдаг бэлэр олохоролдэ
Гаража явтра нюдэн улэгад гэнтэ бэга
Визинэ дуhагад сэга тигэтлэ дахиа занда улэга

Халагад ногон сэ угад нэгэ айга гараб
хувудутое улзаб хотын газарар явье 
А явжэнадь гарженадь тогто 
А хундэржэhэн хун асфальтру зогдо

Миний хувуд хату орин замара бэйдаг
хэрэгэнгэ хойно тогтонгуйгэр шанга явадаг
Аха хуно гэрэ нютга зосого бу илга
Хун хуноро байдаглда тархисhо бу гарга

Хэрэг хэжэ бэжа туhалжэжэ бэе бэедэ
Бэе бэедэ нэгэн нэгэндэ нэгэндэ
Танил хувуд улзад hугат байгат хары гаргад
Энэ ду шагнарагты турhэн нютага hанад 

3 Сонг
Ямар хары задлад 
нэгэ харыи барябди
Нэгэ хараяа харулад гаргад чи бай
Чанга нютага хараад 
Сэлэнгын аймаг дульдургын аймаг
ото бай байг нэгэ харыи баряад
от байг хун зэдын талаар
явад тараад татаад ногоо задлад архи
ходо хотодо байже хуны мэндэ хургэжэ
хуны мэндэ хургэжэ

Дзе
Энэру Ага Дульдурга, Узон, Зутхэли, Алхана
Таптанэ, Тукшан, Шандали,Могойто,Гунэй,Аргали
Зугалэ,Догой, Судунтэ,Сахюрта,Саган-Шулута,
Саган-Ола,Цугол,Орто,Ага-Хангил,Боржиганта
Сокто-Хангил,Хара-Шибирь,Будалан,Хила Кунур
Урда-Ага,Хойто-Ага, Хойто-Ага, Хойто-Ага
Халагад ногон сай,нэгэ хахады гаргае
Нэгэ харыи уе, нэгэ харыи татье
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Видео к песне:
Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
Хасла  Shantel Donna Diaspora  Shantel Espinita  Shantel Disko  Shantel Backwood  Shantel Planet Paprika  Shantel Citizen of planet paprika 
О чем песня
Хатхур Зу - Нэгэ-Нэгэ (Produced by LG)?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен