Амар мэндэ, нютагни buryad.fm (исполнитель: Зоригто, Нонна Тогочиевтан)

Амар мэндэ, нютагни
Хүгж. Баир Дамдинжаповай
үгэнь Долгорма Долгоржаповагай 

Холын холо, холын холо газарта 
Ходол шамай һанан ябаалби 
Һаруул сэлмэгхэн наһанайм 
Нангин шүтөөн нютагни 

Аян замай агтын жолоо баридаг 
Аяг зүлгы арад зоноймни 
Ая гангын хангалтай 
Алтан үлгы нютагни 

Дабталга: 
Амар мэндээ! Амар мэндээ, нютагни 
Аяар холын замаар шамдаа ерээб! 
Ажабайдал арюухан даа, 
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа 

Замай заяан зула мэтээр бадардаг 
Зулгы харгы зурын харагдаа 
Сэлгеэ арюухан наһанайм 
Сэнтэй һайхан нютагни 

Дабталга: 
Амар мэндээ! Амар мэндээ, нютагни, 
Аяар холын замаар шамдаа ерээб. 
Ажабайдал арюухан даа 
Алтан тоонтом дохин ерээб шамдаа, ерээб шамдаа, ерээб шамдаа.
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
The Who I Need You  The Who Whiskey Man  The Who Heat Wave  The Who See My Way  The Who Batman  The Who Bucket T  The Who Barbara Ann 
О чем песня
Зоригто, Нонна Тогочиевтан - Амар мэндэ, нютагни buryad.fm?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен