Нэгэ агаараар / buryad.fm (исполнитель: Светлана Ангаткинай, Галсан-Нимын Гандик)

НЭГЭ АГААРААР 
Үг. ба хүгж. C.Ангаткинагай

Мэдэнэб, үдэрнүүд үнгэрнэ 
Гансал шамайгаа хүлеэнэб, хүлеэхэб 
Мэдэнэб, наhанайнгаа жаргалаа 
Шинии нэрээр нэрлэхэб 
Мэдэнэб. 

Дабталга:
Шэбэнэнэш дуратайб гэжэ 
Этигэнэб үгэнүүдтэшни 
Уулзахадаа тэбэреэд намай 
Бү табяарай, бү табяарай. 

Дайранаш, дандаа танил зангаараа 
Минии дэлхэйн эрьесэ дайранаш, дайранаш 
Яаранаб, юртэмсын зөөлэн унсэгт 
Нэгэ агаараар шамтай амилхаяа яаранаб
Послушать/Cкачать эту песню
Mp3 320kbps на стороннем сайте

Открытка с текстом :
Удобно отправить или распечатать
Создать открытку
У нас недавно искали песни:
American Hi-Fi Nothing Left To Lose  American Hi-Fi Built For Speed  American Hi-Fi The Geeks Get the Girls  Счастья не получается  American Hi-Fi Where Did We Go Wrong  American Hi-Fi Vertigo  Ария На службе силы зла 
О чем песня
Светлана Ангаткинай, Галсан-Нимын Гандик - Нэгэ агаараар / buryad.fm?
2020 © Tekstovoi.Ru Тексты песен